Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

Naslov: Šmartno ob paki 13 3327 Šmartno ob Paki
Kontaktna oseba: Boža Polak
Telefon, gsm: 031 713 763
Član RTZ SAŠKA od: 18 avg 2016
Nazaj na članstvo

martno

1

IMG_91191-300x200

martno 3

images

martno 1

images konjimartno

DEJAVNOST DRUŠTVA

STRATEGIJA DELOVANJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARTNO OB PAKI ZA OBDOBJE 2014-2018

1. POSLANSTVO TURISTIČNEGA DRUŠTVA

Turistično društvo je:

- Stičišče turističnih aktivnosti v kraju povezanih s kulturno dediščino, varovanjem krajevne arhitekture, negovanjem starih običajev in navad, negovanjem naravnega okolja;

- Mesto druženja in delovanja ljubiteljev turizma,

v katerem se zbirajo entuziasti, tisti,

ki jih turizem zanima, predvsem pa aktivni krajani,

ki so pripravljeni v svojem kraju

aktivno delovati na področju turizma in s tem prispevati k razvoju in aktivnemu delovanju domačega kraja;

Jesen je obrodila sadove-predstavitev na Kmečki tržnici vŠmartnem ob Paki

- Mesto, kjer se organizirajo različne interesne dejavnosti, znotraj katerih je možno aktivirati potenciale krajanov, ki se poslovno, delovno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kakšno zanimivo stvarjo.

2. CILJI:

- Skrbeti za izboljšanje izgleda kraja, ozaveščati krajane in jih spodbujati k sodelovanju pri turističnem razvoju kraja, urejanju okolja in krepitvi turistične kulture;

- Ohranjati naravno in kulturno dediščino kot del turistične ponudbe;

- Raziskati, odkriti in obuditi šege, navade in stare običaje in ohranjati ljudsko izročilo;

- Oblikovati pobudo o pripravi enotne turistične ponudbe kraja;

- Organizirati in sodelovati na prireditvah z etnološkimi, kulturnimi, zgodovinskimi, naravno varstvenimi, kulinaričnimi in drugimi vsebinami ter ustvarjati pozitivno turistično vzdušje v kraju;

- Sodelovati pri kakovostni promociji turističnih znamenitosti kraja;

- Vzpodbujati ureditev turističnih komunikacij in označitve turistič

ne ponudbe;

- Sodelovati z vzgojno izobraževalnimi organizacijami (OŠ, vrtec) v duhu spodbujanja delovanja mladih na področju turizma;

- Povečati število članstva;

- Organizirati oglede za skupine turistov, šolske skupine in posamezne obiskovalce;

- Organizirati razna izobraževanja krajanov (predavanja, delavnice, tečaji)

- Organizirati in sodelovati na različnih akcijah, prireditvah,

razstavah, izletih, srečanjih;

- Obveščati krajane o delovanju in o aktivnostih turističnega društva (ŠOP, spletna stran TD).

3. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH CILJEV

3.1. Skrb za lep izgled kraja

- Ozaveščanje in animacija krajanov za lep izgled kraja;

Predavanje o zeliščih

- Izobraževanje krajanov za lepo urejenost kraja;

- Vzpodbujanje krajanov za pozitiven odnos do turizma in turistov;

- Aktivnosti pri urejanju – olepševanju kraja, zasebnih in javnih objektov, spomenikov

ali delovanje pri organiziranju raznih strokovnih posvetovanj, turističnih vzgoji pri ozaveščanju prebivalstva, nudenju nasvetov itd

- Organiziranje aktivnosti in tekmovanj, dajanje pobud za čim lepšo ureditev kmetij, kraja in ponudnikov.

3.2. Ohranjanje naravne in kulturne ter raznovrstne narodopisne dediščine kraja kot del turistične ponudbe

- Odkrivanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih, etnografskih, kulinaričnih in drugih znamenitosti, ki so šle v pozabo in so lahko del bodoče turistične ponudbe;

- Animacija za urejanje odkritih elementov in organizacija priprave takih elementov za turistično ponudbo;

- Popis in označitev stare kmečke arhitekture in dediščine (kozolci, kašče, koče, zidanice, čebelnjaki, ipd.), naravne znamenitosti kraja, kulturno zgodovinski in sakralni objekti (gradovi, cerkve, kapele, pomiki zgodovine), dendrološki spomeniki (stara drevesa), kulinarične posebnosti in posebne pijače po starih receptih, šege in običaji, narodne noše in narodni plesi, ipd.. in naravnih znamenitosti kraja;

3.3. Obujanje šeg, navad in starih običajev

- Raziskava in opis tradicije šeg in običajev ter kulinarike značilne za območje Šmartnega ob Paki, ki so že izginile ali pa bodo izginile in tako bo prekinjen tok ljudskega izročila in obveljal bo rek, da mora vse kar je staro v staro šalo in v pozabo;

3.8. Organizacija zanimivih prireditev

- Srečanje ljubiteljev buč;

- Tradicionalno nedeljsko druženje ob pripravi jedi na prostem v Martinovi vasi “IZ KOTLA DIŠI” ;  

v Martinovi vasi

- Vaške igre  

- Vesela Martinova sobota.  

3.9. Izleti in strokovne ekskurzije

- Organizacija izletov in strokovnih ekskurzij.

3.10. Ureditev turističnih komunikacij in turistične ponudbe

- Vzpodbujanje ureditve turističnih komunikacij (kolesarske in sprehajalne poti);

- Sodelovanje pri organizaciji označenosti celotne stalne turistične ponudbe in opremljanju posameznih turističnih elementov z razpoznavnimi besedili in oznakami;

3.11. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (OŠ,vrtec)

- Intenzivno sodelovanje z osnovno šolo za razvoj turističnega podmladka v smeri razvoja turistične kulture šolskih otrok kot bodočih turizmu prijaznih krajanov, ki bodo tudi po zaključku osnovne šole sodelovali v turističnem društvu;  

- Vzpodbujanje in vkljčevanje šolske mladine v turistične aktivnosti (redno šolanje, obšolske dejavnosti, razni projekti, turistični krožki);

- V sodelovanju s šolo in vrtcem pripraviti letni program dela na področju turizma, spoznavanju domačega kraja in drugih pomembnih elementov (v okviru zemljepisa, zgodovine, spoznavanja narave) in vključevanje šole s svojimi dejavnostmi (pevski zbor, igralske skupine, glasbene skupine, zgodovinski krožki, ročna dela, gospodinjski krožki, likovni krožek) v turistično ponudbo kraja s sodelovanjem na raznih prireditvah s čimer se otroci na posreden način spoznavajo s turizmom.

3.12. Povezovanje z lokalno skupnostjo (občino), vaškimi skupnostmi, Mladinskim centrom, vzgojno izobraževalnimi organizacijami, drugimi društvi in posamezniki - Če želimo resno pristopiti k uresničitvi zastavljenih ciljev in nalog za dosego teh ciljev je nujno povezovanje na lokalnem nivoju z vsemi subjekti, ki zaokrožajo turistično podobo in ponudbo kraja in sicer tako na področju oblikovanja ponudbe, kakor na področju

pridobivanja resursov za uspešnost razvoja turizma,

kot so kadri, znanje, denar in gostje.

- Za dobro sodelovanje na lokalnem nivoju je potrebna dobra volja, sprejemanje sodelovanja in trden predhodni dogovor o aktivnostih, nalogah in zadolžitvah posameznega udeleženca.

- Možnosti pridobivanja finančnih sredstev predvsem za razvojne projekte, ki obetajo

razvoj turizma na podeželju, je kljub občutku, da so te izjemoma majhne, vendarle nekaj, le da jih je treba nenehno iskati in biti agresiven. Turistično društvo kot samostojen pravni subjekt neprofitnega značaja pa ima možnosti nastopanja na javnih razpisih, čeprav so te možnost za enkrat dokaj skromne. Če pa si bo društvo uspelo pridobiti status javnega pomena, potem padejo poslednje ovire za tovrstno prijavljanje na razpise

MARTNO OB PAKI-2

 Naziv:

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

Naslov:

Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki

Sedež društva:

Mladinski center Šmartno ob Paki

Leto ustanovitve: 1989

Število članov: 121

TRR:

0237 4025 7674 367

Davčna številka: 83138811

Matična številka: 5415144

Zakoniti zastopnik:

Boža Polak, predsednica društva

telefon: 031 713 763, 03 891 51 10

email: polak.boza@gmail.com

Spletna stran: www.td-smartno.si

Email: td.smartno@gmail.com

 

UPRAVNI ODBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA

1. Boža Polak, predsednica

2. Mateja Potočnik-blagajničarka

3. Martina Omladič, tajnica

4. Jana Lukek, članica

5. Tatjana Merzlak, članica

6. Nataša Zabukovnik, članica

7. Edo Povše, član

8. Zdravko Ramšak, član

9. Maruša Tamše

10. Tatjana Štancar Poprask

11. Janez Krajnc

Nadzorni odbor:

1. Majda Kumer, predsednica

2. Janez Povše, članica

3. Alenka Podgoršek, članica

Disciplinska komisija:

1. Andreja Šmerc, članica

2. Marjana Polak, članica

3. Zdenka Kolenc, članica