Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Statut Regijska turistična zveza SAŠKA

Na podlagi 16. člena Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/11) je Turistična zveza Velenje na redni seji skupščine dne 9.1.2015 sprejela naslednji 

S TA T U T

Regijske TZ SAŠKA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Regijska turistična zveza SAŠKA (v nadaljnjem besedilu: zveza) je prostovoljna, samostojna in nepridobitna zveza občinskih, medobčinskih turističnih zvez in društev ter drugih sorodnih društev in pravnih oseb s področja turističnega gospodarstva, ki se združujejo zaradi krepitve turistične društvene dejavnosti in turizma na območju njenega delovanja. 

2. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež zveze je: v Velenju.
Ime zveze je: Regijska turistična zveza SAŠKA
Znak zveze je: pravokotne oblike. Na levi strani je ptič, nato napis SAŠKA. Pod ptičem vetrnica barv občinskih  grbov, društev, ki so v zvezi. Pod napisom SAŠKA napis Regijska turistična zveza

Pečat zveze, je identičen znaku, le da je manjši.

3. člen

Zveza se lahko povezuje z drugimi turističnimi in sorodnimi zvezami doma in tujini.

II. JAVNOST DELA

4. člen

Delo zveze in njenih organov je javno.
Zveza zagotavlja javnost dela :
•    z javnimi sejami svojih organov, na katere vabi tudi predstavnike organov, ustanov, organizacij in sredstva javnega obveščanja,
•    s pravico vpogleda članov zveze v zapisnike in druge dokumente zveze,
•    z izdajanjem obvestil in glasil,
•    s prirejanjem okroglih miz in tiskovnih konferenc,
•    preko sredstev javnega obveščanja,
•    z objavami na spletni strani zveze.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu zveze je odgovoren predsednik.

III. NAMEN IN NALOGE ZVEZE

5. člen

Regijska turistična zveza SAŠKA je bila ustanovljena z namenom, da spremlja in vspodbuja razvoj turizma, da koordinira delo članov zveze ter sooblikuje turistično ponudbo na območju spodnje in zgornje savinjske doline, šaleške doline, koroške in iz območja severno od Celja.

6. člen

Nepridobitne naloge zveze so predvsem naslednje:
•    koordinira aktivnosti, ki so skupnega pomena za člane zveze,
•    izvaja naloge, ki jih zvezi zaupajo njeni člani,
•    daje pobude in pomoč pri ustanavljanju novih turističnih društev in občinskih ter medobčinskih zvez.
•    sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju takšnih prostorskih ureditvenih pogojev, ki bodo spodbudni za razvoj turističnih dejavnosti,
•    koordinira aktivnosti na področju urejenosti in čistoče krajev,
•    vodi regijsko ocenjevanje – MDLG (Moja dežela lepa in gostoljubna),
•    sodeluje z drugimi turističnimi zvezami in drugimi subjekti, ki delujejo na področju turističnih dejavnosti,
•    usmerja aktivnosti in nudi pomoč pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva v cilju krepitve turistične kulture in zavesti,
•    opravlja druge naloge na podlagi usmeritev, stališč in sklepov skupščine.

Nepridobitne naloge zveze v javnem interesu :   
•    Zveza deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

7. člen

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev zveze, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere je zveza registrirana.

Zveza lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
•    58.190   Drugo založništvo
•    79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
•    79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
•    82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
•    94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
•    85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Dobiček iz teh dejavnosti se nameni za izvajanje nepridobitnih ciljev in nalog zveze, opredeljenih v statutu.
Vsaka delitev premoženja med predstavnike članov zveze je nična. 

IV. ČLANSTVO

8. člen

Član zveze postane občinska ali medobčinska turistična zveza, turistično ali drugo sorodno društvo ali pravna oseba s področja turističnega gospodarstva, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo. Član zveze lahko postane društvo ali pravna oseba, ki ima v svojem temeljnem aktu opredeljen namen delovanja, ki je enak ali soroden namenu delovanja zveze. Pristojni organ društva sprejme sklep o vključitvi v zvezo ter soglaša s statutom zveze.
Ugotovitveni sklep o pristopu društva, pravne osebe v članstvo zveze izda izvršni odbor. O sprejemu novega člana odloča skupščina na prvi seji.
Pridruženi član, brez glasovalne pravice lahko postane tudi zavod za turizem, a to le v kraju kjer ne deluje Turistično društvo.

9. člen

Pravice članov zveze so:
•    da imenujejo predstavnike v organe zveze.
•    da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze,
•    da sodelujejo pri pripravi, sprejemanju in uresničevanju ciljev in nalog zveze,
•    da postavljajo organom zveze vprašanja o turistični problematiki in dajejo predloge za njihovo reševanje,
•    da od zveze zahtevajo mnenja, stališča, pojasnila,
•    da vlagajo organom zveze predloge, pobude in pritožbe,
•    da zahtevajo od organov zveze izvajanje skupno dogovorjenih nalog in aktivnosti,
•    da predlagajo skupščini stališča in sklepe in o njih odločajo.

10. člen

Dolžnosti članov zveze so:
•    da imenujejo svoje predstavnike v organe zveze,
•    da s svojim delom in aktivnostmi prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
•    da spoštujejo statut zveze ter na podlagi tega sprejete akte,
•    da varujejo ugled zveze,
•    da sodelujejo na sejah organov zveze in uresničujejo sprejete sklepe,
•    da poročajo o delovanju zveze svojim zvezam, društvom in pravnim osebam, ki jih predstavljajo,
•    da pred sejami organov zveze pridobijo mnenja in stališča svojih zvez, organov društva ali pravne osebe o posameznih vprašanjih, ki se obravnavajo,
•    da posredujejo zvezi letne programe dela in druge podatke, ki so potrebni za izvajanje dogovorjenih skupnih nalog.

11. člen

Članstvo v zvezi preneha :
•    s prostovoljnim izstopom na osnovi sklepa najvišjega organa društva ali pravne osebe, ki izstopa,
•    z izključitvijo, na predlog Častnega razsodišča
•    s prenehanjem delovanja člana zveze,
•    zaradi neizpolnjevanja članskih dolžnosti iz 10. člena.
O prenehanju članstva v zvezi odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh članov zveze.

12. člen

Zveza predlaga svoje zaslužene člane, ali posameznike članov, ki imajo posebne zasluge za razvoj turistične društvene dejavnosti in razvoj turizma, za priznanja:
•    priznanja zveze in Turistične zveze Slovenije,
•    občinska priznanja,
•    državna in mednarodna priznanja.
Sklep o predlaganih kandidatih sprejme izvršni odbor zveze. 

V. ORGANI ZVEZE

13. člen

Organi zveze so:
1.    skupščina,
2.    izvršni odbor,
3.    nadzorni odbor,
4.    častno razsodišče.

Skupščina

14. člen

Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščino sestavljajo predstavniki članov zveze.
Predstavnike članov zveze  imenujejo v skupščino društva in pravne osebe  skladno s svojim temeljnim aktom.
V skupščini zveze ima vsak član po eno predstavniško mesto.
Na skupščino so vabljeni tudi pridruženi člani, le da ti nimajo glasovalne pravice.

15. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna. Sklicuje jo izvršni odbor.
Redna skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Izredna skupščina se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali 1/5 članov zveze v tridesetih dneh od sprejema zahtevka.
Če tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo.
Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

16. člen

O sklicu skupščine  morajo biti člani skupščine obveščeni pisno najmanj 10 dni pred dnevom, za katerega je skupščina sklicana.
K vabilu, iz katerega mora biti razviden dnevni red, se po potrebi predloži gradivo, ki ga bo skupščina obravnavala.

17. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica predstavnikov članov zveze.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se pričetek odloži za 15 minut in nato veljavno sklepa, če so prisotni predstavniki  desetih članic.

18. člen

Skupščina odloča z večino glasov prisotnih članov. O sprejemu novega člana, izključitvi člana iz zveze in o prenehanju zveze odloča z dvotretjinsko večino vseh članov zveze.
Glasovanje je javno.
Volitve organov zveze so javne,  v kolikor skupščina na sami seji  z glasovanjem ne odloči, da so tajne.

19. člen

Naloge skupščine so:
•    sklepa o dnevnem redu,
•    sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte zveze,
•    voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zveze, člane izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
•    sprejema poročilo o delu, poročilo nadzornega odbora, progam dela, finančni načrt in zaključni račun,
•    sprejema programske usmeritve, stališča, sklepe in priporočila za razvoj turizma na območju njenega delovanja,
•    dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov zveze,
•    odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja,
•    podeljuje priznanja zveze, predlaga fizične in pravne osebe  za turistična, državna in druga priznanja,
•    odloča o prenehanju delovanja zveze,
•    odloča o izključitvi člana iz zveze.

20. člen

Sejo skupščine vodi, do izvolitve delovnega predsedstva, predsednik zveze oziroma predlagatelj.
Skupščina izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva overitelja zapisnika, verifikacijsko ter kandidacijsko-volilno komisijo, če so volitve.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. Po sklepu IO RTZ SAŠKA je lahko v izjemnih primerih skupščina tudi dopisna. 

Izvršni odbor

21. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ zveze in je za svoje delo odgovoren skupščini.
Opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo zveze med dvema skupščinama.
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik in podpredsednik zveze, sekretarka zveze ter predstavniki društev iz Spodnje Savinjske doline, Zgornje Savinjske doline,Koroške, Šaleške doline, okolice Celja in Kozjanskega z okolico 
Voljeni člani vsake članice zveze lahko imenujejo svoje namestnike s polnimi pooblastili. 

22. člen

Člane izvršnega odbora voli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

23. člen

Naloge izvršnega odbora so:
•    sklicuje seje skupščine, skrbi za uresničevanje sklepov skupščine, pripravlja poročila o delu in finančnem poslovanju, predlaga program dela in finančni načrt;
•    pripravlja predloge za dopolnitve in spremembe statuta in drugih aktov zveze,
•    imenuje in daje smernice za delovanje predstavnikov zveze v drugih organizacijah,
•    ustanavlja stalna oz. začasna delovna telesa (komisije, sekcije ipd.) ter imenuje njihove predstavnike,
•    pripravlja predloge za priznanja,
•    skrbi za pravilno izvajanje finančno-materialnega poslovanja zveze,
•    pripravlja smernice in predloge za razvoj turizma na območju delovanja zveze, spremlja in analizira turistične tokove,
•    skrbi za stalno povezanost med zvezo in člani zveze, občinsko skupnostjo, občinskimi sveti, župani občin in Turistično zvezo Slovenije ter drugimi zainteresiranimi subjekti,
•    upravlja s premoženjem zveze,
•    odloča o nakupu ali prodaji premičnega premoženja,
•    opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina,
•    imenuje podpisnike finančno-materialnih listin.

24. člen 

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, na lastno pobudo, na predlog nadzornega odbora ali zahtevo ene tretjine članov izvršnega odbora.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Izvršni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.
V kolikor je rezultat glasovanja neodločen, se glas predsedujočega šteje dvojno.

25. člen

Če članu Izvršnega odbora preneha mandat pred potekom, predlaga član zveze drugega predstavnika, ki se ga vključi v izvršni odbor.
Skupščina le-tega izvoli na prvi seji do kraja trajanja mandata.

26. člen 

Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ustanovi začasna ali stalna delovna telesa (komisije, sekcije ipd.), ki jim določi naloge in rok trajanja, njihovo sestavo in način delovanja. Imenuje predsednika in člane delovnega telesa oziroma način formiranja delovnega telesa.
Pomožna delovna telesa niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom zveze.
Za svoje delo so delovna telesa odgovorna izvršnemu odboru. Njihovi predstavniki so lahko vabljeni na vse seje izvršnega odbora. Na sejah poročajo o svojem delu in nimajo glasovalne pravice. Delovna telesa niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s temeljnim aktom zveze.

Nadzorni odbor

27. člen

Nadzorni odbor šteje 3 člane, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Kadar sta na seji samo dva člana in ne glasujeta soglasno prevlada glas predsedujočega.

28. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem zveze, spremlja in nadzoruje delo organov zveze in skrbi, da ti delujejo v skladu s finančnimi predpisi in računovodskimi standardi za društva.

29. člen

Za svoje delo je odgovoren skupščini, kateri enkrat letno poroča o stanju.
Letno poročilo sprejme skupščina zveze. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih ( Uradni list RS,št.61/06).
Člani nadzornega odbora ne smejo biti istočasno v drugih organih zveze, lahko pa sodelujejo na sejah brez pravice glasovanja.

30. člen

Izvršni odbor in drugi organi zveze so dolžni spoštovati sklepe nadzornega odbora.
O pritožbah zoper sklepe nadzornega odbora dokončno odloča skupščina.

Častno razsodišče

31. člen

Častno razsodišče šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.
Člani med seboj izvolijo predsednika.
Častno razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi trije člani.
Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

32. člen

Častno razsodišče odloča o sporih med zvezo in njenimi člani ter disciplinskih kršitvah predstavnikov članov v organih zveze.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje: 
•    kršitve določb statuta in drugih aktov zveze,
•    neizvajanje sklepov skupščine, izvršnega odbora in nadzornega odbora,
•    nevestno in neodgovorno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v zvezi,
•    dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze.

33. člen

Častno razsodišče vodi postopek in izreka na podlagi disciplinskega pravilnika naslednje disciplinske ukrepe:
•    opomin,
•    javni opomin,
•    izključitev.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe v roku 15 dni na skupščino, kot drugostopenjski organ.

Predsednik in podpredsednik

34. člen

Predsednik in podpredsednik  zveze sta po svojem položaju tudi predsednik in podpredsednik izvršnega odbora.
Predsednika in podpredsednika voli skupščina za obdobje štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. 

35. člen

Predsednik je zakoniti zastopnik zveze.
Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, vodi delo zveze, jo zastopa in predstavlja pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami doma in v tujini.
Predsednik je odredbodajalec za finančno-materialno poslovanje zveze ter odgovoren za zakonito delovanje zveze v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

36. člen

Predsednik in podpredsednik zveze sta za svoje delo odgovorna skupščini in izvršnemu odboru zveze.
Predsednik lahko za svoje delo dobi nagrado, katero določi izvršni odbor.

Sekretar zveze

37. člen

Zveza lahko sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem za izvajanje del sekretarja zveze. Za opravljeno delo dobi plačilo v okviru finančnih zmožnosti RTZ SAŠKA. Zaželeno je, da opravlja delo za polovičen delovni čas.

Sekretar zveze:
•    opravlja strokovna, administrativna in finančna opravila,
•    pripravlja ustrezna gradiva za seje organov zveze,
•    skrbi za zapisnike sej in izvrševanje sprejetih sklepov in stališč,
•    pripravlja predloge programa dela in finančnega načrta, .

opravlja druge naloge za člane zveze, ki jih določi izvršni odbor.

sodeluje pri projektih in aktivnostih TZ Slovenije

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE

38. člen

Dejavnost zveze se financira iz:
•    proračunskih sredstev lokalnih skupnosti,
•    dohodkov iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze

,    razpisa TZ Slovenije za delovanje regijskih zvez
•    prispevkov donatorjev in sponzorjev,
•    iz  javnih razpisov,
•    pridobitnih dejavnosti zveze,
•    iz drugih virov.

39. člen

Za sredstva iz naslova donatorstva in sponzorstva se sklenejo posebne pogodbe.

40. člen

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim načrtom.
Finančni načrt in zaključni račun sprejema vsako leto skupščina.

41. člen

Finančno-materialno poslovanje, vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila se vodi po veljavnih predpisih in v skladu z  računovodskim standardom za društva. Po sistemu enostavnega knjigovodstva-
Za opravljanje strokovnih opravil finančno materialnega poslovanja zveze lahko izvršni odbor pooblasti fizično ali pravno osebo.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar.
Zveza ima svoj transakcijski račun pri banki.

42. člen

Finančno in materialno poslovanje zveze je javno. Vsak član zveze in člani organov zveze imajo pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje zveze.

43. člen

Nepremično premoženje zveze se vpiše v zemljiško knjigo, premično premoženje pa v inventarno knjigo.
Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa skupščine, premično premoženje pa na podlagi sklepa izvršnega odbora.

VII. PRENEHANJE ZVEZE

44. člen

Zveza preneha s svojim delovanjem:
•    s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino navzočih glasovalcev,
•    s spojitvijo z drugo zvezo,
•    s pripojitvijo k drugi zvezi,
•    s stečajem,
•    z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi delovanja oziroma po samem zakonu,
•    ko se število članov zmanjša pod dva.

45. člen

Sklep o prenehanju zveze sprejme skupščina z dvotretjinsko  večino glasov prisotnih članov. Skupščina s posebnim sklepom določi, kam preide njeno  premoženje.

46. člen

V kolikor preneha delovanje po samem zakonu ali se zniža število članov pod deset, preide premoženje zveze na še delujoče in registrirane člane zveze; v kolikor takšnega člana ni, se premoženje prenese na Turistično zvezo Slovenije.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Ta statut je sprejela skupščina na seji dne, 21.4.2016

Predsednik
Franc ŠPEGEL